Stema

ads

CONSILIUL LOCAL CETATENI  

Str. Negru Voda nr. 92

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL CETĂŢENI

 

CAPITOLUL I -CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL
CAPITOLUL II -ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL
Secţiunea 1. Preşedintele de şedinţă
Secţiunea 2. Alegerea viceprimarilor
Secţiunea 3. Comisiile de specialitate
Secţiunea 4.Alte dispoziţii ( primar, secretar )
CAPITOLUL III -FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL
Secţiunea 1: Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri
Secţiunea 2: Dispoziţii referitoare la iniţierea proiectelor de hotărâri de către cetăţeni
Secţiunea 3:Dispoziţii privind desfăşurarea şedinţelor şi participarea la procesul de luare a deciziilor
Secţiunea 4: Procedura de vot
CAPITOLUL IV -ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA
CONSILIERILOR LOCALI
CAPITOLUL V -DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE
CONSILIER
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Secţiunea 2. Drepturile aleşilor locali
Secţiunea 3. Obligaţiile aleşilor locali
Secţiunea 4. Răspunderea aleşilor locali
Secţiunea 5.Dispoziţii referitoare la declararea intereselor aleşilor
locali
CAPITOLUL VI -APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL
CAPITOLUL VII -DISPOZIŢII FINALE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CETĂŢENI

CAPITOLUL I
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

ART.1: (1) În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, prefectul convoacă consiliul local în şedinţa de constituire în termen de 20 zile de la data desfăşurării alegerilor.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi.
(3) La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost
finalizată.
ART.2: (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia (cei mai tineri dintre consilieri) să preia conducerea lucrărilor şedinţei.
(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, iar secretarul comunei prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi, inclusiv ale supleanţilor de pe listă, înaintate de biroul electoral de circumscripţie. Dosarele vor fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi ce ocupă funcţii care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier.
(3) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.
(4) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.3 pot constitui un grup prin asociere.
(5) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.
(6) Prevederile referitoare la grupurile de consilieri se aplică şi consilierilor independenţi.
(7) Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.
(8) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu, sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
 (9) La şedinţa de constituire a noului consiliu local vor fi invitaţi consilierii din mandatul anterior.
ART.3: (1) La reluarea lucrărilor, pentru validarea mandatelor de consilieri, consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis o comisie de validare alcătuită din 3 consilieri locali. Comisia funcţionează pe întreaga durată a mandatului consiliului, cu respectarea dispoziţiilor art.31 alin.3, 4 şi 5 din Legea nr.215/2001.
(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art.2 alin.(2) şi următoarele.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în HOTĂRÂREA nr.1. Componenţa comisiei va reflecta, pe cât posibil, configuraţia politică a consiliului.
(4) Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art.3 alin.(3).
ART.4: (1) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi se vor elabora propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal, conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul-cadru prevăzut în OrdonanţaGuvernului nr.35/2002.
(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit legii. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin.(2).
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.
(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai
face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului, respectiv mandatul acestuia nu va fi validat urmând a fi validat primul supleant pe
listă.
ART.5: (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în HOTĂRÂREA nr.2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.
ART.6: (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri se va proceda la depunerea jurământului prevăzut de art.32 din Legea nr.215/2001.
(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei
va da citire jurământului după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află Constituţia şi Biblia.
Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul  JUR!,după care va semna jurământul de credinţă în 2
exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează
consilierului. Jurământul se depune în limba română, cu sau fără formulă religioasă.
(3) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, aceasta consemnându-se în procesul-verbal al şedinţei, urmând să se supună validării mandatul primului supleant de pe listă, dacă până la validarea mandatului partidele politice sau alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.
(4) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit.Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin HOTĂRÂREA nr. 3.

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL
SECŢIUNEA 1
Atribuţiile consiliului local

Art.7- (1) Consiliul local are initiaţivă si hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţţ altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societaăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei,
c) atribuţii privind administrarea domeniului public si privat al comunei,
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, , precum şi regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului local;
b) aprobă, in conditile legii, la propunerea primarului, infiinţarea, organizarea şi statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercită,în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea imprumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările deinvestiţii de interes local, in condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementarii şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publică a comunei, , după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privată a comunei,  după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în conditiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în conditiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
(6) In exercitarea atribuţiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, iluminat public şi transport public local, dupa caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor daca este cazul;
16. activitaţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrative teritoriale sau in administrarea sa;
18. punerea in valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăşte acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;
c) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor
prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
e) aprob construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(7) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotarăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, in vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotarăşte, in condiţiile legii, infrăţirea comunei,  cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din ţară sau din străinatate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau straine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
ART:8. - Persoanele imputernicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale iîn societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.

SECŢIUNEA 2
Preşedintele de şedinţă

ART.9: (1) După declararea consiliului local ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Şedinţele consiliului local sunt conduse de către un preşedinte determinat prin rotaţie, în fiecare lună, în ordine alfabetică, iar preşedintele de rezervă va fi următorul de pe listă conform ordinii stabilite mai sus.
(2) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în
HOTĂRÂREA nr. 4.
(4) Hotărârile nr.1-4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.
ART.10: Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune atenţiei consiliului local conţinutul ordinei de zi, înscrierea unor puncte suplimentare, dacă este cazul, şi supune spre aprobare ordinea de zi;
c) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri împreună cu propunerile rezultate în urma dezbaterilor;
d) asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
e) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;
f) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor de către toţi participanţii din sala de şedinţă;
g) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
h) aplică, dacă este cazul, sau propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute în Statutul aleşilor locali şi în prezentul regulament;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

SECŢIUNEA 3
Alegerea viceprimarilor

ART.11: (1) Consiliul Local al Comunei Cetăţeni alege din rândurile membrilor săi un viceprimar, conform art.57 alin 3  din Legea nr.215/2001. Viceprimarul  este ales prin vot secret ,fiind în acelaşi timp şi consilier local.
(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului  poate fi făcută de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, după următoarea procedură: fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi bifate în căsuţa din dreptul numelui, numele candidaţilor preferaţi pe care consilierul doreşte să îi aleagă. Pe buletinul de vot nu vor putea fi bifaţi mai mulţi candidaţi decât numărul locurilor de viceprimar vacante. Pe buletin va rămâne nebifat numele consilierilor pe care nu doreşte să îi aleagă votantul.
(5) Este declarat viceprimar  candidatul  care au obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.
(6) În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.
ART.12: (1) Alegerea viceprimarului va fi consemnată în HOTĂRÂREA nr. 5 a Consiliului local.
(2) Durata mandatului viceprimarilor este egală cu durata mandatului consiliului local

SECŢIUNEA 4
Comisiile de specialitate

ART.13: (1) După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul Local al Comunei Cetăţeni organizează următoarele comisii pe domenii de specialitate:
Comisia I – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe;
Comisia II-pentru administraţie publică locală,  juridic, relaţii cu cetăţenii;
Comisia IIIpentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte;
Comisia IV- de validare.
 (3) Fiecare din aceste comisii este constituită din 3 sau 5 membri.
(4) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
(5) Numărul şi denumirea comisiilor de specialitate, numărul membrilor fiecărei comisii precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin HOTĂRÂRE a Consiliului local.
(6) Prin hotărâre a Consiliului local se poate modifica numărul comisiilor de specialitate.
ART.14: Comisiile aleg din rândul membrilor săi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi un secretar, care vor fi confirmaţi în fiecare an.

 

ART.15: (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii simple a
membrilor şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(2) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret.
(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei (autori de proiecte de hotărâri, amendamente, anchete).
(4) Şedinţele comisiei sunt, de regulă, publice. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.
(5) Persoanele prevăzute la alin. (3) şi (4) pot fi audiate în cadrul şedinţei comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot.
(6) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.
ART.16: Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) iniţiază şi coordonează studii, analize, anchete administrative, prognoze orientative în domeniile pentru care au fost constituite;
b) propun şi analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
c) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
d) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe
care le prezintă consiliului local;
e) propun asocierea cu alte consilii locale, precum şi cu agenţi economici interni sau externi în scopul realizării sau exploatării unor lucrări de interes comun şi efectuează studii şi analize privind stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire a comunei Cetăţeni cu localităţi din străinătate şi propun Consiliului local proiecte de hotărâri în acest sens;
f) urmăresc aplicarea hotărârilor adoptate de către consiliul local;
g) controlează periodic modul în care s-au soluţionat petiţiile cetăţenilor corespunzător domeniului de activitate;
h) îndeplinesc orice însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
ART.17: Preşedintele comisiei de specialitate are umătoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei şi supune spre aprobare ordinea de zi membrilor comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege sau stabilite de consiliul local.
f) asigură menţinerea ordinii în şedinţele comisiei având aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă şi putând aplica sancţiunile prevăzute în statutul aleşilor locali şi în prezentul regulament art. 85 lit. a-d
ART.18: Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisei;
b) informează preşedintele comisiei asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
c) efecutează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţelor comisiei;
d) supraveghează şi verifică consemnarea corectă a amendamentelor şi observaţiilor din comisie;
e) îndeplineşte orice alte însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.
ART.19: (1) Activitatea curentă de secretariat va fi asigurată de către  secretarul comunei care va avea  şi următoarele atribuţii principale:
a) pregăteşte şedinţele comisiilor de specialitate şi ale consiliului local;
b) colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri în vederea prezentării acestora în şedinţele comisiilor de specialitate şi în plenul consiliului local şi verifică existenţa tuturor documentelor necesare bunei desfăşurări a şedinţelor;
c) întocmeşte dosarele de şedinţă;
d) participă la şedinţe şi acordă consilierilor asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii;
e) redactează procesele-verbale şi consemnează în avizele comisiilor amendamentele şi propunerile formulate, atât cele acceptate cât şi cele respinse;
f) întocmeşte note la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a plenului, în baza amendamentelor formulate în comisiile de specialitate;
g) ţin evidenţa documentelor şi a participării la şedinţe a membrilor comisiilor;
h) redactează în termen corespondenţa comisiilor;
i) înştiinţează în scris executivul primăriei despre interpelările formulate de către consilieri în şedinţele consiliului local şi aduc la cunoştinţa acestora răspunsul compartimentului de specialitate;
j) îndeplinesc orice alte însărcinări pentru buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor.
ART20: (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele cesteia cu cel puţin 3 zile înainte.
(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea consilierilor la şedinţele comisiei este obligatorie.
(4) În caz de absenţă nemotivate la şedinţele pe comisii, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în Statutul aleşilor locali.
ART.21- Şedinţele comisiilor de specialitate premerg şedinţele consiliului local.
ART.22: (1) La dezbaterea proiectelor de hotărâri, membrii comisiilor pot formula amendamente şi propuneri care vor fi aprobate dacă este întrunit votul majorităţii consilierilor prezenţi.
(2) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
(3) Avizul întocmit potrivit alin.(1) şi (2) se prezintă secretarului comunei, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, o dată cu ordinea de zi.
ART.23: (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
(2) Preşedintele poate încuvinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie
consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.
ART.24: Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.
ART.25: (1) Consiliul local va putea hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.
(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.(1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
(3) Fiecare comisie de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate.

ART.26: În cadrul Consiliului local al comunei Cetăţeni va funcţiona o comisie consultativă compusă din: primar, viceprimar, preşedinţii comisiilor pe domenii de specialitate, secretarul consiliului local, şefii de direcţii şi de servicii ale primăriei. Această comisie stabileşte priorităţile de ordin legislativ şi executiv la nivel local, pe termen scurt, mediu şi lung.

SECŢIUNEA 5
Alte dispoziţii

ART.27: (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare.
(2) După prezentarea hotărârii de validare, primarul va depune jurământul  prevăzut de art. 32 din Legea nr. 215/2001,folosindu-se procedura stabilită în art.6 din regulament.
(3) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.
ART.28: (1) Primarul şi viceprimarul  participă la şedinţele consiliului şi au dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi.
Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul verbal de şedinţă.

ART.29: Secretarul comunei participă la şedinţele consiliului fără drept de vot şi are următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat ;
c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui
de şedinţă;
e) informează preşedintele de şedinţă asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
f) asigură întocmirea procesului-verbal pe care îl semnează şi pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe. Procesul-verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului căruia solicită acordul consilierilor va fi înmânat in copie xerox fiecariu grup de partid constituit în CL;
g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
h) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
i) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului;
j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile Consiliului local pe care le consideră legale;
k) ţine evidenţa în dosare speciale a hotărârilor adoptate. Hotărârile consiliului local se numerotează în ordine cronologică, pe an calendaristic.
l) înaintează primarului proiectul ordinei de zi a şedinţelor consiliului;
m) răspunde de aducerea la cunoştinţă a hotărârilor consiliului, la termenele stabilite prin lege, prefectului, primarului, viceprimarului, şefilor de compartimente ale primăriei;
n) acordă membrilor consiliului local asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii;
o) răspunde de înmânarea la iniţiatori sub semnătură, a proiectelor respinse, retrase
sau la care se impun modificări de fond;
p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi
funcţionare al consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna
organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

 

CAPITOLUL III
FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri

ART.30: (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului şi consilierilor locali.
(2) În cazul în care viceprimarul sau conducătorii direcţiilor din aparatul propriu al primarului apreciază ca fiind necesar iniţierea unui proiect de hotărâre, ei vor face această propunere în scris, urmând ca primarul să îşi însuşească sau nu propunerea, potrivit atribuţiilor sale.
ART.31: (1) Proiectele de hotărâri iniţiate de către primar vor fi însoţite de un raport al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului, compartimentul fiind responsabil pentru susţinerea proiectelor în comisiilede specialitate şi în plenul consiliului.
(2) Proiectele de hotărâri iniţiate de către consilierii locali vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi trimise compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii referatului de specialitate. Nominalizarea compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar.
(3) Proiectele de hotărâri vor fi redactate de către cei care le propun, în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul comunei şi personalul de specialitate din aparatul propriu al primarului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

ART.32: (1) Referatul de specialitate trebuie să conţină:
a) expunerea de motive care a condus la necesitatea iniţierii proiectului de hotărâre;
b) avantajele hotărârii pentru consiliul local şi impactul asupra populaţiei;
c) în cazul în care prin proiectul de hotărâre se propun taxe, tarife sau plăţi, se va preciza baza de calcul a acestora;
d) dacă este cazul, referatul va fi însoţit de Anexe.
(2) Referatul de specialitate va fi semnat de cel care îl întocmeşte şi de primar.  În situaţia în care referatul de specialitate conţine  aspecte aflate în competenţa altor servicii sau direcţii este necesară semnarea referatului şi de către conducătorul acestora. Secretarul comunei  verifică documentaţia şi avizează de legalitate referatul de specialitate, cu sau fără obiecţii. În cazul în care secretarul  care avizează referatul de specialitate are obiecţii, atunci el va propune în scris şi soluţiile legale pentru rezolvarea situaţiei. În baza avizului juridic al secretarului comunei, primarul aprobă referatul de specialitate sau dispune refacerea documentaţiei.
ART.33:  Secretarul înregistrează proiectele de hotărâri, pe bază de opis într-un registru special. După verificarea documentaţiei cu privire la parcurgerea etapelor de la art. 30 alin. (2), aceasta va fi înaintată spre aprobare primarului.
ART.34: La solicitarea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali Consiliul Local se poate întruni în şedinţă extraordinară;
ART.35: (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor, prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.
(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost transmise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează prin grija secretarului.
ART.36: (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se trasmit spre dezbatere şi
avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului local. Nominalizarea comisiilor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul comunei.
(2) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.
ART.37: (1) După examinarea proiectului şi a recomandărilor persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(2) În cazul în care prin amendamentele formulate, iniţiatorul consideră că scopul şi motivul întocmirii proiectului de hotărâre au fost deturnate de la sensul iniţial, acesta îşi poate retrage propunerea de hotărâre.
(3) Avizul se transmite secretarului comunei, care va lua măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.
ART.38: Proiectele de hotărâri însoţite de referatul compartimentului de resort din aparatul propriu al primarului, de avizul comisiei de specialitate şi de recomandările persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotărâri, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

SECŢIUNEA 2
Dispoziţii referitoare la iniţierea proiectelor de hotărâri de către cetăţeni

ART.39: (1) Cetăţenii pot propune consiliilor locale pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.
(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a comunei Cetăţeni.
ART.40: (1) Iniţiatorii depun la secretarul unităţii administrativ teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija secretarului comunei Cetăţeni.
(2) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de Secretarul comunei Cetăţeni.
(3) Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.
(4) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza comunei Cetăţeni.
ART.41: După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către Secretarul Comunei Cetăţeni, proiectul de hotărâre va urma procedurile prevăzute în Secţiunea 1.

SECŢIUNEA 3
Dispoziţii privind desfăşurarea şedinţelor şi participarea la procesul de luare a deciziilor

ART.42: (1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate.
Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media.
(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte de către primar la propunerea consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune de către iniţiator, aprobării consiliului local
(4) Proiectele de hotărâri şi celelate probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local.
ART.43: (1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:
a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul consiliului local, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;
b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare referitoare la unul din domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţa publică;
c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice precum şi ordinea de zi.
ART.44: (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să se înscrie în registrul de prezenţă păstrat de secretarul comunei.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă acest lucru, preşedintelui de şedinţă sau secretarului.
ART.45: (1) Dezbaterea problemelor se face de regulă în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea este precedată de prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedinţilor comisiilor de specialitate care au întocmit avize şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit referatul.
(2) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi se vor limita la susţinerea punctelor de vedere sau a amendamentelor formulate în scris, în timpul lucrărilor plenului. Se pot formula amendamente în plen. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.
(3) Preşedintele de şedinţă oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, aceste puncte de vedere având valoare de recomandare. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze luările de cuvânt.
ART.44: (1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.
ART.47: Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local, întrucât hotărârile adoptate astfel sunt nule de drept. Incompatibilităţile trebuiesc comunicate de secretar înaintea începerii dezbaterii proiectului respectiv.
ART.48: Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţie consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenţi.
ART.49: Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
ART.50: (1) Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.
(2) În cazul consilierilor care încalcă regulamentul, preşedintele de şedinţă  poate aplica sancţiunile prevăzute în Statutul aleşilor locali.
ART.51: Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat unul dintre amendamentele concurente , celelate se socotesc respinse fără a se mai supune votului.
ART.52: Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate propune consiliului local retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv referatul .
ART.53: Şedinţele consiliului local se desfăşoară cu respectarea prevederilor art.43 şi 45 din Legea nr.215/2001.
ART.54: (1)Adoptarea hotărârilor ţine de competenţa exclusivă a consiliului local.
(2)Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la art.43 alin.(3) au valoare de recomandare.
ART.55- Titlurile de Cetăţean de Onoare al comunei Cetăţeni vor fi decernate în şedinţă extraordinară a Consiliului local al comunei Cetăţeni, convocate special în acest sens.

SECŢIUNEA 3
Procedura de vot

ART.56: (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimă public prin  ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită procedură de vot.
(4) Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege (art.46 alin.4 din Legea nr.215/2001).
ART.57: (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, bifarea căsuţei “da” sau “nu”, iar la persoane se votează în căsuţa respectivei persoane.
(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă, iar la numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.(2).
ART.58: (1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel (art. 46alin. 2 din Legea nr.215/2001).
(2) Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din numărul consilierilor în funcţie.
(3) Abţinerile se contabilizează la voturile “contra”.
(4) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.
ART.59: Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze (art.43 din Legea nr.215/2001).
ART.60: Proiectele de hotărâri sau amendamentele respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleaşi şedinţe.

 

CAPITOLUL IV

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

ART.61: (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului, secretarului Comunei, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu al primarului sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.
(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.
ART.62: Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
ART.63: (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze astfel:
a) imediat, în cazul informaţiei verbale;
b) în cel mai scurt timp dar nu mai mult de 30 zile, în cazul materialelor de documentare, consultare şi analiză.
(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
ART.64: (1) Orice cetăţean are dreptul de a se adresa cu petiţii consiliului local.
Acestea se înscriu într-un registru special, primesc un număr, consemnându-se elementele principale cu privire la petent şi obiectul cererii.
(2) Secretarul comunei  transmite petiţia autorităţii competente, spre analiză şi soluţionare, iar petiţionarului i se aduce la cunoştinţă soluţia adoptată, în termenul prevăzut de lege.
(3) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

 

 

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

SECŢIUNEA I
Dispoziţii generale
ART.65: (1) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar.
(2) Consilierii locali primesc drept semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, insigna consiliului local Cetateni pe care au dreptul să o poarte pe întreaga durată a mandatului.
(3) Legitimaţia şi insigna se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

 

 

SECŢIUNEA II
Drepturile aleşilor locali

ART 66: Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative individual sau în grup.
ART 67: (1)Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul are dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.
(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului local care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 15% din indemnizaţia lunară a primarului ( 5% sedinţa de  comisie , 5%– sedinţa ordinară/ lună).
(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2) este de o şedinţă ordinară de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.(art 34 din Leg 393/2004)
(4) Consilierul are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-a făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.
ART.68: (1) In urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate.
În cazul primarului, viceprimarului şi consilierilor locali termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.
(2) In cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării.
ART.69: Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.
ART.70: (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.
ART.71: (1) Dreptul de asociere este garantat aleşilor locali.
(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local .
ART.72: Consilierul local poate demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali .

SECŢIUNEA III
Obligaţiile aleşilor locali

ART.73: Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.
ART. 74: Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
ART.75: Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.
ART.76: Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.
ART.77: Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
ART 78: Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.
ART.79: Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
ART.80: Fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.
ART.81: Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate de instituţiile abilitate.
ART.82: Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.
ART.83: (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisie,  decât dacă are motive temeinice.
(2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcţionare a consiliului
 (3)Consilierul care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive va fi sancţionat, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.
ART.84: Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţă consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

 SECŢIUNEA IV
Răspunderea aleşilor locali

ART.85: Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
ART.86: Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
ART.87: (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii 215/2001, cu  modificările ulterioare, a prevederilor Statutului aleşilor locali, şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni.
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru 1-2 şedinţe;
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a-d se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e, f de către consiliu prin hotărâre.
(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e cazul se va transmite Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.
ART.88: La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.
ART.89: (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal de şedinţă.
ART.90 : (1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinteca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.
ART.91 : In cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.
ART.92 : (1) In cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grav, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de Comisia pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, în cel mult 10 zile de la sesizare.
ART.93: Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.
ART.94: Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.
ART.95 : În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.
ART.96 : (1) Sancţiunile prevăzute la art.85 alin. (1) lit. e, f se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.

 

 

SECŢIUNEA IV
Dispoziţii referitoare la declararea intereselor aleşilor locali

ART.97: (1) Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul comunei  Cetăţeni.
ART.98: Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru :
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia ;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri ;
d) o altă autoritate din care fac parte ;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora ;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
ART.99. : (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) consilierii locali sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei.
ART.100-Consilierii locali au obligaţia să-şi depună declaraţia de avere, respectiv de interese .
 (1) Declaraţia privind interesele personale se depune după cum urmează :
a) în termen de 30 de zile de la data declarării consiliului ca legal constituit în cazul consilierilor locali ;
b) în termen de 30  zile de la alegere în cazul viceprimarilor.
ART.101 : Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară.
ART.102: Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

ART.103: Secretarul comunei precum şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului  asigură consilierilor locali asistenţă de specialitate în desfăşurarea activităţii.
ART.104: Adoptarea şi modificarea prezentului regulament se poate face pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, prevăzut în Legea nr.673/2002 privind aprobarea O.G. nr. 35/2002, cu votul a 2/3 din numărul consilierilor locali.